рус

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» (2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V) Заңына сәйкес, мен өзімнің «Алматы қаласын дамыту орталығы» Акционерлік қоғамына (БСН 080740008669, тұрған орнының мекенжайы: 050040, Алматы қ., Абай даңғ., 90) дербес деректерді өңдеумен байланысты мақсаттар үшін менің дербес деректерімді өңдеуге өзімнің сөзсіз келісімімді білдіремін. Осы Келісім құрамына: субъекттің тегі, аты, әкесінің аты; туған күні (күні, айы, жылы): жынысы, жеке басын куәлендіретін құжаттың деректері; тіркелу мекенжайы; нақты тұру мекенжайы; электронды пошта мекенжайы; телефонының: ұялы, үй және жұмыс телефонының нөмірі, жасы кіретін менің дербес деректерімді өңдеу үшін берілді.

«Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ дербес деректерді мына мақсаттарда өңдеуді жүзеге асырады:

- сайтты пайдаланушыға түсіндірмелер жіберу үшін кіру мүмкіндігін беру; - сайтты пайдаланушыны кері байланыс үшін сәйкестендіру; - сайтқа жүгінулер статистикасын жинау.

Менің дербес деректерімді мынадай тәсілдермен өңдеуге келісімімді беремін: дербес деректерді жинау, жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, тарату, пайдалану, беру, дара биліктен айыру, алып тастау, бұғаттау және жою, электронды ақпараттық ресурстардың щеңберінде жасалатын әрекеттер (операциялар) және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін және оған сәйкес жасалатын өзге әрекеттер. Менің дербес деректерімді «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ белгілеген өңдеу мақсаттарына қайшы келмейтін, дербес деректерді өңдеу мақсаттары үшін үшінші тұлғаларға беруге келісімімді білдіремін және қарсы сөз айтпаймын:

Мен өзімнің дербес деректеріме кіруге, менің дербес деректерімді нақтылауды (жаңарту, өзгерту) талап етуге, сондай-ақ «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-ның олармен менің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген заңды құқықтарым мен мүдделерімді бұзатын әрекеттері жағдайында, менің дербес деректерімді алып тастауға және жоюға құқылы екендігім туралы хабардармын.

Мен дербес деректерді сақтаудың белгіленген мерзімі аяқталғаннан кейін «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-ның менің дербес деректерімді жоятындығы туралы хабардармын.

Мен «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-на дербес деректерді дербес деректердің ақпараттық жүйесіне біріктіруге және менің дербес деректерімді автоматтандыру құралдарының көмегімен әлде автоматтандыру құралдарын пайдаланбастан, оның ішінде интернет-сервистерді пайдалана отырып өңдеуге келісімімді білдіремін және рұқсатымды беремін.

Мен дербес деректердің ақпараттық жүйелерімен жұмысты «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ қызметшілерінің іске асыратындығынан хабардармын және мұнымен келісемін.

Мен:

- менің дербес деректерімді өңдеуге осы Келісімімнің дербес деректерді өңдеу мақсаттарына жеткен сәтке дейін берілетіндігімен және «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-ның электронды поштасының мекенжайы бойынша электронды өтініш жолдау арқылы менің келісімімді кері щақырып ала алатындығыммен таныстым.

Мен өзімнің дербес деректеріме кіруге, менің дербес деректерімнің нақтылануын (жаңарту, өзгерту) талап етуге, сондай-ақ, егер оларды «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-ның өңдеуі менің заңды құқықтарым мен мүдделерімді және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда, менің дербес деректерімді алып тастауға және жоюға құқылымын.

Осы Келісімді мен және «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ менің дербес деректерімді өңдеуге менің жазбаша келісімім деп таниды.

Осы Келісіммен мен берілетін дербес деректердің субъектісі болып табылатындығымды, дербес деректерді менің жеке өзім бергендігімді растаймын, сондай-ақ берілетін деректердің сенімділігін, толықтығын, дәлдігін, сондай-ақ берілген дербес деректердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, үшінші тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзбайтындығын растаймын.

Мен «Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ-ның мекенжайына хабарламалар жіберуімнің және/немесе, оның ішінде осы үшін қарастырылған сайттағы веб-нысандар арқылы, тиісті алаңда белгі («қанат белгі») қойып, өзімнің ескертулерімді (түсіндірмелерімді және т.с.) қалдыруымның менің осы Келісімде жазылған талаптармен жазбаша келісімімді білдіретіндігін ұғынамын.

Осы Келісім мен сайттағы веб-нысанды толтыру арқылы дербес деректерді жіберген сәттен бастап күшіне енеді және, атап көрсетілген заңдық фактілердің қайсысы ертерек басталғандығына байланысты, дербес деректерді өңдеу мақсаттарына жеткен сәтке дейін немесе мен дербес деректерді өңдеуге Келісімімді кері шақырып алған сәтке дейін күшінде болады.

Осымен Қазақстан Республикасының дербес деректер заңнамасына сәйкес құқықтарыммен және міндеттеріммен танысқанымды және келісетіндігімді мойындаймын және растаймын.

«Алматы қаласын дамыту орталығы» АҚ осы Келісімнің мәтінін қандай да болсын бөлікте кез келген сәтте алдын ала хабарламастан өзгертуге, толықтыруға немесе жаңартуға құқылы. Егер осы Келісімге елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда, мұндай Келісім сайтта орналастырылуға тиіс, ал тиісті өзгерістер сайтта Келісімнің жаңа редакциясы ресми жарияланған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде күшіне енеді. Егер 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде мен өзгерістерді қабылдаудан бас тартуым туралы жазбаша нысанда мәлімдемейтін болсам, онда бұл дербес деректерді Келісімнің жаңа редакциясында қарастырылған тәртіппен өңдеуге келісім білдіруімді көрсетеді. Осы Келісімнің мәтінін әрдайым қарастырып отыруға және Келісімнің өзгерістерінің болуын/болмауын және осындай өзгерістердің күшіне ену күндерін тексеріп отыруға міндеттенемін.